Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Системен анализ и програмиране за създаване елементи и функционалности за интернет базирана платформа“

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП се удължава срокът за приемане на оферти по горецитираната обществена поръчка, тъй като в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти за участие.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.30 ч. на 21.10.2019 г. на адреса на Възложителя – гр. Бургас, ул. „Александровска“ №26, ет.3, офис 314.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 22.10.2019 г. от 10:00 ч. в Заседателата зала в сградата на Автогара Юг. Адрес: 8000, гр.Бургас, пл.”Царица Йоанна” ет.2, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към профил на купувача- https://isburgas.com/obyava-po-chl-20-al-3-ot-zop-za-vazlagane-na-sistemen-analiz-i-programirane-za-sazdavane-elementi-i-funktsionalnosti-za-inernet-bazirana-platforma/ 


Данни за Възложителя:

ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ-БУРГАС ЕООД
8000, Бургас, ул. „Александровска“ № 26, ет.3, офис 314

Лице за контакт:

Даниела Иванова – Алексиева – Управител ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ-БУРГАС ЕООД – 0888 225390

Удължаване на срока за подаване на оферти

Дата: 15.10.2019, 19:12