Дейност

Основният предмет на дейност на дружеството е :

  • Изграждане, поддържане и управление на информационни системи;
  • Поддържане на връзка и обмен на информация с частни, общински и държавни организации;
  • Поддържане на бази от данни, необходими за работа на държавни, общински и частни - физически и юридически лица;
  • Предоставяне на информация на заинтересованите организации;
  • Разработване и въвеждане в експлоатация на специфични интелигентни и информационни системи;
  • Извършване на контролни функции по отношение качеството на информацията;
  • Организиране и провеждане на обучения и квалификационни курсове;
  • Консултантски и информационни услуги;
  • Услуги, свързани с подкрепа на IT-бизнеса – организиране на обучения, срещи, конференции и др.

Със създаването на дружеството Община Бургас, като принципал, наложи идеята за търсене на алтернативни начини за стимулиране на растежа в областта на иновациите за Бургас. Философията за „умния град“ – града, в който е на лице интеграция на съществуващите и изграждащите се физически, дигитални и човешки системи в заобикалящата ни околна среда, за достигане на устойчиво, проспериращо и обединяващо бъдеще за хората, е залегнала в основата на визията за развитие на града ни и оттам и на дружеството „Иновационни системи –Бургас“ ЕООД. Чрез дейността на дружеството се мобилизират талантите на новомислещи местни хора, с интерес в иновациите и дигиталните технологии, за иницииране на проекти и реализиране на дейности в полза на развитието на града ни.

Планираният бизнес модел за развитие се основава на стремежа за предлагане на уникални, специфични услуги, които да могат да бъдат осигурени от специално квалифицирания в сферата „smart сity” екип на „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД. Скоро дружеството ще сертифицира системата си за управление по стандартите ISO9001: 2016 и ISO27001:2013.

Услуги и Продукти

Дружеството работи в дългосрочен план за създаването и предлагане на софтуерни продукти и приложения, които да бъдат в услуга на местната администрация и гражданите, както и услуги, свързани с интегрираната употреба на базите данни, генерирани във връзка с разработването на отделни системи и приложения за конкретното населено място.

Друг аспект на развитие е сформирането на квалифициран екип за поддръжка на интегрирани системи за управление на градската среда, състоящ се от специалисти, работещи по устройства и системи за събиране и обработване на данни, който да предложи поддръжка и/или надграждане на вече изградени градски системи.