ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ С УЧАСТИЕ НА „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ БУРГАС“ ЕООД

Проект Година Партньор
Изграждане на системи за следене на замърсеност на контейнерни площадки за 14 бр. локации в гр. Бургас, включително доставка, монтаж, накладка и гаранционна поддръжка на системите. 2020 Община Бургас
Иновативни методи за комуникация, обучения и работа с мигранти в условията на извънредни обстоятелства-двудневна работилница с участие на заинтересованите страни. 2020 Община Бургас
Изработка на уебсайт за нуждите на "Бургаски пазари" ЕООД 2020 Бургаски пазари ЕООД
Осигуряване на техническа подкрепа при реализиране на обекти на фирмата-геодезическо трасиране на точки, геодезическо заснемане на изпълнени кабелни трасета и монтаж на камери. 2020 Бургснет ООД
Изготвяне на анализ на приложимостта на модел за изграждане на зона за интегрирани иновативни решения. 2020 Община Бургас
Изработване и изпълнение на комуникационна стратегия за въвеждане и прилагане на модел за повторна употреба и ремонт на мебели. 2020 Община Бургас
Изработка на информационни флайъри. 2020 Бургснет ООД
Изработване на аудиовизуален информационен продукт, който да може да се ползва като елемент от провеждана дигитална маркетинг кампания. 2020 Народно читалище "Петър Янев 1939 г." Бургас
Изработване на раздел "Произведено в Бургас" в Бизнес картата на Община Бургас с информация за бургаски производители и създаване на спонсорирана реклама на кампанията в социалните медии. 2020 Община Бургас
Интеграция на модул "Зелена система" към геопространствената информационна система на Община Бургас. 2020 Община Бургас
Интеграция на нови модули в уебсайта и мобилното приложение Smart Burgas във връзка с преодоляване последиците от COVID-19. 2020 Община Бургас
Осъществяване на дигитална промоционална кампания по проект "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека", ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0008-C01 по ОП "Региони в растеж" 2014-2020". 2020 Община Бургас
Въвеждане на руски език за постигане на триезичност в уебсайта и мобилното приложение на Интегрирана градска платформа на Бургас Smart Burgas. 2020 Община Бургас
Изработване и реализиране на креативна концепция във връзка с намаляване последствията от извънредното положение на територията на Република България с цел реклама в социални мрежи и интернет сайтове, за популяризиране и привличане на туристи и постетители в туристическите обекти и атракции в град Бургас. 2020 ОП Туризъм
Извършване на секторен анализ и разработване на маркетингова стратегия за развитие на ИТ и БПО сектора. Провеждане на кампания „Why Burgas". 2020 Община Бургас
Добавяне на нови обекти в уеб-базираното и мобилното приложения VR Burgas. 2020 Община Бургас
Изграждане и гаранционно обслужване на хот-спот система за публичен безплатен Wi-Fi достъп до интернет за участък на крайбрежна велоалея от паркинг Бургаски солници до начало на брегоукрепителна дамба. 2020 Община Бургас
Техническа експертиза за извличане, нормализация и валидиране на данни за единната централизирана ГИС база данни на Oбщина Бургас. 2020 Община Бургас
Поддръжка на система от информационни киоски, собственост на Община Бургас. 2020 Община Бургас
Надграждане на проект "Смарт Бургас- интегрирана градска платформа" - нови модули и мобилно проложение. 2020 Община Бургас
Поддръжка на система от информационни киоски, собственост на Община Бургас 2019 Община Бургас
Предоставяне на външна техническа експертиза за координация и мониторинг на изпълнението на дейности по проект "Интегриран модел за управление на градската мобилност-етап 1". 2019 Община Бургас
Разработване на модули, осигуряващи услуги на база геопространствена информация за развитие на електронните админстративни услуги на Община Бургас в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. 2019 Община Бургас
Wi-Fi свързаност по велоалея "Дамба"- изграждане на система за осигуряване на публичен безплатен достъп до интернет за участък на крайбрежна велоалея. 2019 Община Бургас
Осигуряване на хостинг за специализиран софтуер. 2019 Община Бургас
Доставка на оборудване за видеонаблюдение. 2019 БТК ЕАД
Реализация на проект "Смарт Бургас- интегрирана градска платформа" - уеб-базирана версия. 2019 Община Бургас
Дейности по проект "Работа в Бургас"- проучване и реализация на мерки привличане на IT и аутсорсинг компании и специалисти от ралични сфери на дейност от други градове и чужбина към Бургас. 2019 Община Бургас
Извършване на услуги по дигитален маркетинг. 2019 Училищно настоятелство при ПГКПИ гр. Бургас
Дейности за осъществяване на медийна кампания в социалните медии за проект "Моментни снимки от границите - Малките градове се изправят пред предизвикателствата на План 2030" (Snapshots from the borders). 2019 Община Бургас
Проект „Реконструкция на пешеходна зона ул. “Богориди“-Изграждане на Hot-Spot система за безплатен интернет и въвеждане в експлоатация на интелигентни стълбове с различни функционалности". 2018 „Виа конструкт груп“ ЕООД
Разработване,хостинг и системна поддръжка на интернет страница за представяне на инициативите на Европейски морски ден 2018 и Морски фестивал Бургас. 2018 Община Бургас
Проект „Изработка на мобилно приложение - интерактивен гайд Virtual Reality Tour Burgas“. 2018 Община Бургас, ИКТ Клъстер Бургас
Проект „Изработка на платформа „Business map Burgas”“. 2018 Община Бургас
Проект „Viber- стикери Бургас“. 2018 Община Бургас, ИКТ Клъстер Бургас
Анализ и изготвяне на методология за обработка на данни за регулационните планове на територията на Община Бургас и за подземните проводи и съоръжения на територията на Индустриален и логистичен парк Бургас. 2018 Индустриален и логистичен парк Бургас
Проект "Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море". 2018 Община Бургас
Разработване и организиране на виртуален семинар, тип TED. 2018 Община Бургас
Разработване на модул за достъп до ГИС данни. 2018 Индустриален и логистичен парк Бургас
Изготвяне на пътна карта за прилагане на интелигентни градски решения в Община Бургас и подкрепа за включване на заинтересованите страни. 2018 Община Бургас
Проект „Изготвяне на пътна карта за прилагане на интелигентни градски решения в Община Бургас и подкрепа за включване на заинтересованите страни“. 2017 Община Бургас
Проект „Интегрирана система за сигурност за град Бургас“. 2017 Община Бургас
Проект №BG14MFOP001-4.001-0013 „Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 2017 Община Бургас
Проект „Техническа и експлоатационна поддръжка на система от информационни киоски, собственост на Община Бургас, въвеждане на система за централизирано управление на информационните киоски и осигуряване на управление на мултимедийното съдържание“. 2017 Община Бургас
Проект “Софтуерен ъпгрейд на тикет система за регистриране на повреди”. 2017 „Бургас нет“ ООД
Проект „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник“. 2016 Община Бургас
Проект „Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на Община Бургас“. 2016 Община Бургас