ЗА ФИРМАТА

Основни данни за дружеството

„ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС“ ЕООД е създадено на основание Решение на Общински Съвет – Бургас от 26.01.2016 г. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 01.03.2016г. и е 100% общинска собственост.

Основният предмет на дейност по регистрация е: „Изграждане, поддържане и управление на информационни системи; поддържане на връзка и обмен на информация с частни, общински и държавни организации; поддържане на бази от данни, необходими за работа на държавни, общински и частни физически и юридически лица; предоставяне на информация на заинтересованите организации; разработване и въвеждане в експлоатация на специфични информационни системи за нуждите на Община Бургас; извършване на контролни функции по отношение качеството на информацията; организиране и провеждане на обучения и квалификационни курсове; консултантски и информационни услуги, услуги, свързани с подкрепа на бизнеса, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.“

КИД-20016: 63.99 „Други информационни услуги, некласифицирани другаде“
ЕИК: 203936217, Рег.№ по ДДС BG203936217

Адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“ 26, ет.3 офис 314
Телефон: 056 907 272, Факс: 056 843 207

Управител на дружеството: инж. Даниела В. Иванова-Алексиева
Служебен адрес: гр. Бургас, ул. Цар Симеон I 97, ет. 4
GSM: +359 888 225 390
e-mail ivanovadaniela@hotmail.com; isburgas@abv.bg

Приемно време за среща с граждани: всеки четвъртък от 10:00 до 12:00 часа, конферентна зала на "Иновационни системи-Бургас" ЕООД, ул. Цар Симеон I 97, ет. 4

Графична структура на дружеството

Щатно разписание

Отчет за извършената работа през 2019 г.

Счетоводен баланс 2019 г.

Отчет за приходите и разходите 2019 г.

Отчет за извършената работа през 2020 г.

Счетоводен баланс 2020 г.

Отчет за приходите и разходите 2020 г.

Счетоводен баланс 2021 г.

Отчет за приходите и разходите 2021 г.

Счетоводен баланс 2022 г.

Отчет за приходите и разходите 2022 г.

Отчет за извършената работа през 2022г.

Политика за оповестяване на информация

Политика за личните данни

 

ПОЛИТИКА ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ

„Иновационни системи-Бургас“ ЕООД прилага Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на половете.

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2022 г.

Краткосрочни цели

Основна задача на дружеството е да изгражда капацитет и да развива експертен екип, който успешно да разработва и реализира проекти и инициативи, насочени към подпомагане на интелигентния растеж, за иновативно и устойчиво градско развитие и управление; подкрепа на местната икономика чрез активен принос за стимулиране на процесите по внедряване на иновационни интелигентни решения; промотиране на нови дигитални технологии и системи, които могат да бъдат в полза на град Бургас и гражданите му, повишаване на осъзнатостта по отношение модерното градско развитие.

Дружество работи в по-дългосрочен план за придобиване на лиценз за специализирано професионално обучение, предвид потенциалния интерес в рамките на региона (изразен от работодатели и професионални организации), за осигуряване на квалифицирана работна ръка в сектор ИТ. Стремежът е да се гарантира ефективна връзка между образователната система и потребностите на бизнеса в средносрочен план, като се разшири извършването на специално ориентирани събития и обучителни дейности, както за професионалисти, така и за млади предприемачески начинания. Дружеството осъществява контакти и работи съвместно за реализиране на различни инициативи с университет „Асен Златаров“, БСУ, новата ИТ-гимназия, ИТК Клъстер – Бургас и ИТ компании с интерес да разширяват дейността си в града ни.

Основна задача на дружеството е да продължи да се развива, като утвърждава капацитета си за предлагане на специфични информационни услуги, техническа и консултантска помощ, техническа поддръжка на специфични дигитални и информационни системи и др. Целевата група за предоставяне на услуги от дружеството включва Община Бургас, други общини, общински предприятия, държавни институции, търговски дружества и граждани.

Бизнес модел

Със създаването на дружеството Община Бургас, като принципал, наложи идеята за търсене на алтернативни начини за стимулиране на растежа в областта на иновациите за Бургас. Философията за „умния град“ – градът, в който е на лице интеграция на съществуващите и изграждащите се физически, дигитални и човешки системи в заобикалящата ни околна среда, за достигане на устойчиво, проспериращо и обединяващо бъдеще за хората, е залегнала в основата на визията за развитие на града ни и оттам и на дружеството „Иновационни системи –Бургас“ ЕООД.

Чрез дружеството се мобилизират талантите на новомислещи местни хора, с интерес в иновациите и дигиталните технологии, за иницииране на проекти и реализиране на дейности в полза на развитието на града ни.

Планираният бизнес модел за развитие се основава на стремежа за предлагане на уникални, специфични услуги, които да могат да бъдат осигурени от специално квалифицирания в сферата на интелигентното градско развитие екип на „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД.

Услуги и продукти

Дружеството работи в дългосрочен план за създаването и предлагането на софтуерни продукти и приложения, които да бъдат в услуга на местната администрация и гражданите, както и услуги, свързани с интегрираната употреба на базите данни, генерирани във връзка с разработването на отделни системи и приложения за конкретното населено място, като например:

 • информационна система за управление на оптичната инфраструктура;
 • информационна система за анализ на инвестиционни решения;
 • 3D – визуализации на обекти от градската среда за целите на рекламирането и промотирането на туристически и исторически обекти;
 • визуализиране на инфраструктурата за локализиране на силните и слаби страни на ресурсно-осигуряващите системи, системите за осигуряване на комунални услуги, системите за събиране и оползотворяване на отпадъци;
 • mobile-mapping – събиране на данни, обработка и обмен на масивите от събрани данни;
 • платформа за споделено ползване на данни за града;
 • система за обработване на данни от градското видеонаблюдение;
 • платформа за осигуряване сигурността на града;
 • платформа за е-мобилност в града;

и други.

Друг аспект на развитие се търси в сформирането на квалифициран екип за поддръжка на интегрирани системи за управление на градската среда, състоящ се от специалисти, работещи със системи и устройства за събиране и обработване на данни, който да осигурява поддръжка и/или надграждане на вече изградени градски системи, като например:

 • система от киоски за предоставяне на информация на населението и гостите на града;
 • система за Хот-спот безжичен интернет;
 • система умно управление на осветлението в града;
 • система за управление на данни за екологичната обстановка;
 • система за мониторинг и контрол на събирането на отпадъци;
 • система за мониторинг и контрол на въздуха и шума;

и други.

Екипът на дружеството се включва в проучвания и проектни инициативи, с които се подпомагат и фасилитират процеси, свързани с гражданското включване и повишаването на образователната активност на специалисти и учащи се. Инициира и организира съвместни срещи, на които се обсъждат практически проблеми и проекти, свързани с интелигентното развитие на града, като стремежът е за хоризонтална интеграция на ресурсите на общинско ниво, вместо вертикалното развитие, при което се минимизират ползите. Работата с младите хора е приоритет.

Предизвикателства

Община Бургас е най-голямата община в югоизточна България, с положителен прираст и нарастващо население. Бургас е важен търговски, туристически и транспортен център със стратегическо географско местоположение. Общината се нарежда на второ място сред българските общини по икономически потенциал и БВП на глава от населението по-висок от средния за страната. Всички тези фактори оказват сериозно въздействие върху местния обществен и икономически живот. Градът има свои специфични нужди, които са характерни и по-особени през летния сезон, когато в града се съсредоточава сериозен туристически поток. Визията на града е развитието да бъде все повече ориентирано към чисти и интелигентни технологични сектори, като се търси устойчивост във времето. В този контекст нуждите от интегрирана и лесно достъпна информация за града се увеличават с много бързи темпове. От достъпа до данни зависи инвестиционният интерес, движението на стоки и услуги, управлението на производството, различни социални аспекти от живота като образование и здравеопазване и рекреация.

От друга страна, за да може да се предлагат качествени информационни услуги, има нужда от създаване и поддържане на устойчиви системи за събиране и обработване на данни. В тази посока ще продължат да бъдат насочени и усилията на дружеството „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД.

Пазарът на информационни услуги е бързоразвиващ се и доста наситен с утвърдени фирми, но предлагането на специфични решения за градско управление е пазарната ниша, към която се стреми дружеството. Предимството на дружеството е, че може да работи в тясно сътрудничество и за реализацията на пилотни проекти на Община Бургас, като трупа специфичен опит, за постигане на дългосрочни цели от обществено-значим характер, които биха могли да бъдат репликирани и от други общини, чрез предлагане на специфични услуги за тях.

Търсят се допирни точки между нуждите и интересите на дружеството и целевия клиентски сегмент, за да се предложат по-достъпни и високоефективни след прилагането им специфични градски приложения, като обаче, първоначално, дружеството се концентрира да разработва и участва най-вече в проекти, свързани тясно с град Бургас и нуждите на Община Бургас.

Основните предизвикателства са:

 • наемането на квалифицирани специалисти с иновативен потенциал;
 • достъпа до финансов ресурс за реализация на планираните начинания.

За решаване на тези задачи се търси сътрудничество с образователните институции в града, със стартиращи бизнеси, както и подкрепата на утвърдени фирми с репутация в сферата на информационните технологии.

Дружеството се стреми да се утвърди, чрез предлагане на добри и ефективни решения в полза на клиента и заинтересованите страни.