Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване възможност за използване на облачно базирана система при разработване на пространствени информационни модули“

Обява